Centrum Halových Sportů

01.02.2013
 
Autor:
Vítek, Železný, spolupráce : Adham Sanaa, Agnezska Kulezska
Status:
soutěž

Soutěžní projekt pro Centrum Halových sportů v Českých Budějovicích

a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického řešení Začlenění stavby do struktury území – širší souvislosti obsahující návrh řešení celého veřejného prostoru. Solitér v parku. Pomyslné doplnění trojúhelníků aktivních ohnisek, propojujících širší centrum s jádrem města. Modernistické osazení stávající – demolované haly spolu s podmínkou dodržení hranic řešeného území nutí v prvním kole soutěže stanovené osazení budovy dodržet. Tedy v zásadě nově navržená hala zcela nahrazuje stávající sportovní zařízení, území stabilizuje a inovuje. Orientace haly přebírá původní koncept, hlavní vstup je orientován k budovanému rondelu, zde jsou situována parkovací stání v zadaném počtu. Technický vjezd je řešen pro každou halu zvlášť. Stromy a travnaté plochy jsou ponechány v maximální míře ve stávajícím stavu. Kontextuálně se architektonický jazyk drží přítomné řeky, vln pohybu. Pochozí a pojezdové plochy jsou minimalizovány na zpevněnou plochu kolem CHS a před vstupem.

b) Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení. Hlavní inspirací se stal pohyb, kontrast ke zdánlivému klidu parku. Linie sledují hierarchii budování prostorů. Program Centra halových sportů (dále CHS) je distribuován gradientem. Stejný architektonický jazyk je použit v geometrii střech. Vlny střechy otvírají prostor průhledům světlíků a prosvětlení foyeru haly apod.

c) Popis provozně dispozičního řešení a řešení materiálového a konstrukčního Hlavní hala umístěná v centru pozemku je obklopena tribunami napojenými přes vstupní foyer na hlavní příjezd. Hmota celého objektu je tak hierarchicky stupňována od nejnižší vstupní konzoly přes vyšší foyer, který v sobě artikuluje síň tradic, do hlavní hmoty sportovní haly. Tréninková hala je připojena kolmo na vstupní osu, koridor je rovnoběžný s hlavním vestavkem provozů a uzavírá celou kompozici. Z konstrukčního hlediska je budova ocelový skelet opláštěný kompozitními panely v kombinaci s prosklenými fasádami. Nosnou konstrukci haly tvoří příhradovinové vazníky. Konstrukce tribun a podlaží tvoří potom monolitická železobetonová konstrukce.

d) Popis víceúčelového využití Hlavní hala umožňuje konání sportovních utkání na mezinárodní úrovni (zejména volejbal) a přistavěním pódia a umístěním židlí na hrací plochu i kulturních vystoupení. Tréninková hala umožňuje uspořádání na všechny běžné halové sporty a to i ve variantě kolmých uspořádání hřišť. Jsou zde navrženy mobilní tribuny, které umožnují variabilní uspořádání dle typu konání sportovní akce. e) Popis zásad návrhu technologického a technického vybavení Sportovní hala svým vybavením splňuje veškeré parametry pro vrcholový sport na mezinárodní úrovni. Hrací plocha splňuje podle certifikátu DIN požadavky mezinárodních federací volejbalu, basketbalu a házené na olympijské úrovni. Ve sportovní hale jsou k dispozici dvě samostatné hrací plochy umožňující konání turnajů, soustředění, organizaci mezinárodních utkání a pořádání sportovních akcí na evropské i světové úrovni. Na ploše je možné postavit libovolnou konstrukci (pódium, ring, …). Hala je vybavena audioozvučením, kamerovou technologií, videosystémem a časomírou s ukazatelem skóre. Strojovna vytápění, chlazení a vzduchotechniky a výměníková stanice jsou umístěny téměř ve středu dispozice, což zaručuje pohodlnou distribuci vytápění i chlazení a bezproblémové umístění nasávání a výduchů vzduchotechniky.

Zpět