Revitalizace zemědělského družstva v Doubravníku

25.06.2015
 
Autor:
Jiří Železný, Jiří Vítek, Jakub Kopec
Status:
soutěž

Revitalizace zemědělského družstva v Doubravníku, SOUTĚŽ CENA PP 2015 - MĚSTYS DOUBRAVNÍK, - 3. CENA

Kravín a navazující areál má prostorové parametry stát se novým významutvorným elementem obce. Návrh vychází z minimálních intervencí do stávající stavby a jejího areálu s cílem obohatit místo o právě takové významy. Postupné zásahy jsou pro menší obec ekonomicky přijatelnější a poskytují logickou a flexibilní etapizaci v rámci realizace záměru v území. V postupně vytvářeném parku s biotopem a multifunkčním podkrovním sálem je kromě veřejných toalet, parkovacích stání (při břehu Svratky a u mostu přes Rakovec) a zejména pobytových prostorů (sedací schody z ulice, zatravněné plochy k ležení, dětské hřiště, pobytový dvůr za zdí bývalé maštale, zpřístupnění kaple sv. Anny či nábřežní promenáda) uvažováno také s polosoukromými a poloveřejnými prostory pro zdejší rezidenty - zápraží se společnými zádveřími a zimní zahradou, ovocným sadem, zeleninovými a květinovými záhony.

Zásady řešení území v širších souvislostech.

Městys Doubravník představuje autonomní městečko na úpatí Vysočiny s výrazným topografickým rámcem, vyrýhovaným řekou Svratkou a potokem Rakovcem, a dobrým napojením na výletní a procházkové trasy. Terénně nízko položenému centru obce s náměstím (snad z víkendového skicáře Bohuslava Fuchse) vertikálně dominuje kostel Povýšení sv. Kříže obklopený farním komplexem. Kostel není jediným velkým domem v památkové zóně. Sousední kravín z 50. let 20. století (místními vnímaný kontroverzně) je chrámu kontrapunktem. Jeho horizontální hmotu nechápeme v profánní opozici vůči kostelu, ale spíše jako jeho další hmotové vymezení, spoluvytvářející fenomenologickou zahradu ticha. Pomineme-li historické a politické souvislosti stavby, právě kravín a navazující areál má prostorové parametry stát se novým významutvorným elementem obce.

Stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména prostorové struktury a kompozice, funkční skladby, vztahu k územnímu plánu. Zdůvodnění zvoleného architektonického řešení, zhodnocení jeho přínosu. Informace o tom, jak byly naplněny požadavky soutěžních podmínek a soutěžního zadání.

Návrh vychází z minimálních intervencí do stávající stavby a jejího areálu s cílem obohatit místo o nové významy. Postupné zásahy jsou pro menší obec ekonomicky přijatelnější a poskytují logickou a flexibilní etapizaci v rámci realizace záměru v území. Stavebně technický stav objektu shledáváme dostačující pro plánované využití stanovené zadáním soutěže a platným územním plánem na základě následujících podmínek. Vzhledem k tomu, že rozsah stavebního programu je menší než dům samotný, není nutné primárně stavět nové objekty, ale spíše smysluplně využít stávající. Podkroví kravína (dle soutěžních podmínek stavebně nevyhovující) je v dobrém stavu v případě jeho intaktního zachování, tj. využití jako nevytápěného krytého prostoru (přisvětleného skleněnými střešními taškami). Podkroví nemá svými prostorovými parametry v obci konkurenci, proto se nabízí jej koncipovat jako multifunkční prodloužení veřejného prostoru (v návaznosti na ulici, parkově upravený areál a příp. i zahradu ticha), bezbariérově je toto možné rampou z ulice, bariérově potom schodištěm v protější štítové fasádě (za zdí bývalé maštale). Pro bezbariérové bydlení sociálního charakteru a přidružené služby (praktický doktor, fyzioterapeut) je kapacitně dostačující přízemí bývalého kravína, za předpokladu prolomení jeho jižní fasády. Požadované oddělení od zahrady ticha bude zajištěno novou předsazenou zdí, která by vzhledem ke své exponované poloze měla být pojata jako výtvarný (příp. i mobiliářový) prvek. Mezi stávající jižní fasádou a novou zdí vzniknou soukromé dvorky bytů. Areál kravína se nachází při soutoku Svratky s Rakovcem v částečně záplavovém území. Plánovaná odpočinková zóna by tedy mohla využívat vodního elementu. V obci od zrušení koupaliště na horním Rakovci a říčních lázní na Svratce (po ochlazení vody od přehrady Vír) chybí plocha ke koupání. V návrhu uvažujeme se zřízením koupacího biotopu, který by obohatil parkovou úpravu areálu o přírodní koupání v létě a kluziště v zimních měsících. Jeho zázemí budou tvořit převlékárny, sprchy a mobilní bufet. V postupně vytvářeném parku s biotopem a multifunkčním podkrovním sálem je kromě veřejných toalet, parkovacích stání (při břehu Svratky a u mostu přes Rakovec) a zejména pobytových prostorů (sedací schody z ulice, zatravněné plochy k ležení, dětské hřiště, pobytový dvůr za zdí bývalé maštale, zpřístupnění kaple sv. Anny či nábřežní promenáda) uvažováno také s polosoukromými a poloveřejnými prostory pro zdejší rezidenty - zápraží se společnými zádveřími a zimní zahradou, ovocným sadem, zeleninovými a květinovými záhony. Materiálové řešení je uvažováno v návaznosti na stávající, tj. vyspravení stávajících konstrukcí a povrchů a jejich doplnění o prvky a materiály z místních zdrojů (tradiční omítky, dřevěné prvky, zatravnění, mlat, lité povrchy...).

Základní bilance návrhu, specifikace předběžné investiční náročnosti, možnost etapizace.

Etapizace není přímo závislá na architektonickém záměru, ale na finančních možnostech obce a jejích plánech na získávání dalších dotací. Investiční náročnost je optimalizována strategií postupných zásahů.

Podlažní plocha bytů a jejich zázemí: 509,7 m2 Podlažní plocha služeb + zázemí: 145,2 m2

Podlažní plocha podkroví: 621 m2

Obestavěný prostor bytů: 2659 m2 Obestavěný prostor služeb: 696 m2

Obestavěný prostor podkroví: 2569 m2

Celková plocha areálu: 5700 m2

Vodní plocha biotopu: 1172 m2 Zatravněné plochy a zahrady: 1227 m2

Zpevněné pochozí plochy: 2304 m2

Zpevněné pojezdové plochy a plochy pro parkování (plocha příjezdu k areálu od řeky): 1193 m2

Nově vzniklá parkovací stání: 30

Zpět