územní studie habří

16.12.2010
 
Autor:
jiří železný
Typ:
urbanismus
Status:
studie

studie řeší možnosti zástavby lokality 1/2 - severní okraj - v obci habří. území leží na okraji severního sektoru zastavěného území obce habří, vzdálené od historického středu obce cca 300 m vzdušnou čarou. na jihu, východě a západě navazuje plocha na zastavěné, resp. zastavitelné plochy obytného území, severní strana se obrací do volné krajiny.

cílem této studie není rozdělení lokality 1/2 na jednotlivé stavební parcely pro výstavbu individuálního bydlení umístěného uprostřed těchto pozemků oddělených drátěnými ploty, nýbrž vytvoření předpokladů pro vznik kompaktní nízkoenergetické zástavby navazující na stávající část obce akceptující její urbanistickou strukturu. jedním z předpokladů ke kvalitnímu využití území je jasná definice soukromých a veřejných ploch. toho docílíme umístěním hlavních hmot budoucích domů na zastavovací uliční čáru. samy domy tak budou jasně vymezovat ulici – veřejnou plochu a zahrady a dvory soukromé plochy. tento princip můžeme vidět již v původní zástavbě v obci habří. celkovým řešením je lokalita 1/2 rozdělena na 9 stavebních pozemků (a dva pozemky na západním okraji řešené lokality, které byly z důvodu kompaktnosti území řešeny společně s lokalitou 1/2), dvě plochy veřejné zeleně a plochy pro komunikace. docílení konceptu bude realizováno určením zastavovací čáry pro pozemky 04 – 10, která je umístěna 2 metry od hranic veřejné plochy šířky 10 metrů s obslužnou páteřní komunikací (těleso komunikace 6 metrů), která prochází lokalitou od jihu k severu cca uprostřed řešené lokality 1/2. pro pozemky 03 a 11 je tato zastavovací čára určena ochranným pásmem VV 22 kV a dva metry od hranice pozemku. páteřní obslužná komunikace bude napojena na stávající obecní komunikaci a vymezuje nám kompaktní pokračování stávající zástavby obce. na konci nové zástavby bude umožněno otáčení vozidel hasičů, aut pro svoz komunálního odpadu a zimní údržby komunikací. tato nová komunikace bude prodloužena až k lokalitě 1/12 – plocha technické infrastruktury, kde bude vybudována nová ČOV. další plocha určena k zastavění, která byla vymezena již v původním územním plánu (západně od lokality 1/2), bude přístupná druhou obslužnou komunikací, zhruba rovnoběžnou s hlavní páteřní komunikací, opět napojenou z jižní strany na stávající obecní komunikaci. tato podružná obslužná komunikace bude pro automobilovou dopravu slepá a na jejím konci bude taktéž umožněno otáčení vozidel HZS, aut pro svoz komunálního odpadu a zimní údržby komunikací. obě tyto nové komunikace budou propojeny pouze komunikací pro chodce a cyklisty, neboť automobilová doprava by zbytečně zvyšovala provoz v této lokalitě. Vznikne tak veřejná klidová zóna se zelení zhruba uprostřed řešené lokality, která zvýší kvalitu celého území. druhá veřejná plocha vznikne v nezastavitelné ploše ochranného pásma VV mezi pozemky 10 a 11. z důvodu vedení vysokého napětí bude tato plocha využita pouze jako plocha zeleně.

Zpět